Räddningstjänsten i Älvsbyn

Räddningstjänsten har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamheten för skadeavhjälpande insatser.
Med detta menas insatser vid olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på: Människor, egendom och miljö.

basbil_alvsbyn

Räddningsbil 211-1720 Räddningstjänsten Älvsbyn

Räddningstjänsten är även en tillsynsmyndighet ur brandskyddssynpunkt och är även sakkunnig i kommunens plan- och byggärenden, information om sotning och brandskyddskontroll samt annan rådgivning.

I den operativa verksamheten ingår att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor mm.
Räddningstjänsten har även sammarbetsavtal med grannkommunerna

I Älvsbyn finns en huvudstation och det finns även en mindre station i Vidsel. Styrkorna baseras på Räddningsman i beredskap (RIB).
Totalt finns för tillfället 41 RIB:are, dessa är fördelade i fyra jourgrupper på stationerna i Älvsbyn och Vidsel. På huvudstationen finns 3 heltidsanställda.

Älvsbyns kommun köper tjänsten räddningschef från Piteå kommun och det är Torbjörn Johansson som är räddningschef i vår kommun.

Läs mer här!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.