Det här är kyrkovalet

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

– Det är viktigt att du som medlem i Svenska kyrkan också röstar i kyrkovalet. Genom din röst är du med och påverkar hur kyrkan ska använda sina medel, både lokalt i Älvsby församling samt regionalt och nationellt, säger Sara Bohlin, informatör i Älvsby församling.

Röstkort ska ha delas ut till samtliga medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år fyllda. Upphovsman: Magnus Aronson /Ikon.

Det lokala valet

På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens (eller pastoratets) styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församlingen samarbeta med det lokala flyktingboendet? Ska det göras en stor satsning på barn som lever i fattigdom? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är exempel på frågor som beslutas om på lokal nivå.

– Kyrkans verksamhet möter många viktiga behov bland människor i samhället. För att det ska fungera krävs mycket engagemang bland våra förtroendevalda, förklarar Sara och fortsätter: – Genom att rösta i kyrkovalet visar du ditt stöd för deras arbete.

Sara Bohlin, informatör i Älvsby församling vill uppmana alla medlemmar att rösta i kyrkovalet. – Genom din röst är du med och påverkar hur kyrkan ska använda sina medel. Upphovsman: Sterling Nilsson/ Älvsbynews

 

Det regionala valet

På regional nivå väljer man ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift och deras uppgift är att stötta församlingarnas arbete och att se till att församlingarna följer lagar och regler som finns om deras verksamhet.

– Här i Älvsby församling är det till exempel aktuellt att måla om Älvsby kyrka, där kan stiftet hjälpa till med expertiskunskap vad gäller tillvägagångssätt och ansökan om antikvarisk ersättning, förklarar Sara.

Finns stora behov som till exempel många hemlösa, kan stiftet samordna hjälpinsatser. Stiften utser också församlingar som bedriver verksamhet på finska, samiska och teckenspråk till exempel.

Det nationella valet

Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella beslut som är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i psalmboken? Hur ska gudstjänsterna genomföras? Vilka riktlinjer ska finnas för Svenska kyrkans arbete för klimatet? Det är exempel på frågor som kyrkomötet har hand om och de besluten påverkar sedan verksamheten ner på lokal nivå.

– I Älvsby församling finns en grupp bestående av personal, förtroendevalda och frivilliga som gemensamt arbetar med internationella frågor, förklarar Sara och berättar att fokus just nu ligger på ACT svenska kyrkans klimatkampanj som pågår under hösten. I samband med den arrangerar Älvsby församling bland annat pilgrimskvällar med olika teman. Församlingen har även börjat sälja fairtrade kaffe och te till förmån för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet).

Kyrkostyrelsen ansvarar för kyrkovalet

När kyrkomötet inte sammanträder är det kyrkostyrelsen som leder det nationella arbetet. Det är kyrkomötet som utser de 14 ledamöterna och ärkebiskopen är dess ordförande.

Kyrkostyrelsen ansvarar för att kyrkovalet genomförs. De ser till att det finns ett valkansli som arbetar med valet. Valkansliet börjar arbeta flera år innan valet ska genomföras. Det krävs mycket arbete för att hålla ihop alla inblandade. Det är över fem miljoner personer som har rätt att rösta. I förra kyrkovalet, 2017, ställde 33 000 kandidater upp. I år har 761 nomineringsgrupper registrerat sig. Det finns 612 valnämnder, som ansvarar för valen på lokal nivå, 13 stift som ansvarar för valen på regional nivå och tusentals frivilligarbetare.

 

Källa: Svenska kyrkan Älvsby församling

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.