Ändringar i lagen – Skydd mot olyckor

22 OKT 2020
Skrivet av :

I går beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Foto: Johan Eklund / Övning för nyanställda brandmän.

Det innebär bland annat att MSB ska reglera ett antal områden samt får tillsynsansvaret över kommunerna.
Förändringarna ska leda till en mer enhetlig och effektiv kommunal räddningstjänst i hela landet.

I och med ändringarna i LSO får MSB ett nytt tillsynsuppdrag över kommunerna.
Grunden för tillsynen är att kontrollera att kommunerna lever upp till de skyldigheter som ålagts dem enligt lag och föreskrift.
MSB kommer i och med det nya uppdraget även få befogenheter att utfärda föreläggande om att åtgärda de brister som konstateras i samband med tillsynen.
– Förändringarna som riksdagen nu har beslutat om ger oss möjligheter och förutsättningar att tillsammans med kommunerna få till en mer enhetlig räddningstjänst, med samma höga kvalitet i hela landet och som bättre klarar omfattande, komplexa och samtidiga olyckor, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Han fortsätter:
– MSB har en stor verktygslåda för att öka lagefterlevnad och bidra till utveckling genom vår breda verksamhet som bland annat omfattar information till allmänheten, utbildningar, metodutveckling, vägledningar och normering.
Med dessa ändringar blir vår verktygslåda ännu större, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Lagändringen innebär:
En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska reglera dess struktur och innehåll.
En tydligare kommunal ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att avhjälpa brister.
Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga resurser ur ett nationellt perspektiv.
De områden som MSB kommer att reglera i form av föreskrifter är handlingsprogram, kommunal tillsyn, undersökningsrapporter och ledningssystem.

Arbetet med föreskrifterna är redan igång och efter årsskiftet planerar MSB att skicka ut dem på remiss till berörda aktörer.
Förutom regleringen arbetar MSB med stöd till regleringen samt ett antal olika utvecklingsarbeten för att möta förändringarna och stödja kommunerna.

Bakgrund
Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre.
En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom ledning.
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen.
Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag. Regeringen överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna.
Lagförslagen träder i kraft 1 januari 2021 med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer här! 

Effektivare Räddningstjänst 

Pressmeddelande MSB 2020-10-22

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.