Eget brandflyg i Sverige

07 APR 2020
Skrivet av :

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar.

Air Tractor AT-802 Fire boss

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla mindre vattenskopande flygplan.
– Flygplanen kommer bli en förstärkning som ger bättre förmåga att släcka bränder från luften i norra Europa redan till sommaren 2020, säger Jakob Wernerman, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Tjänsten som MSB köper från Saab AB innebär att de från och med slutet av maj ska tillhandahålla två flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik.
Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023. Närmaste månaderna kommer MSB tillsammans med Saab AB att utveckla arbetssätt för hur flygplanen ska användas. Arbetet sker i nära samverkan med kommunal räddningstjänst och EU.

– Att fälla vatten från luften med skopande flygplan skiljer sig från att arbeta med helikoptrar vid skogsbränder.
Erfarenhet av att arbeta med skopande flygplan finns i dag inte hos alla räddningstjänster i Sverige. Även för oss på MSB är detta en ny typ av resurs. Därför behöver vi tillsammans lära oss och utveckla ett effektivt arbetssätt. Det är även en förutsättning om vi på sikt ska skaffa tillgång till större skopande flygplan, säger Jakob Wernerman.

De förberedelser som nu görs handlar både om hur och när flygplanen ska vara i beredskap, men också hur samverkan vid skogsbränder ska ske med räddningstjänsterna och länsstyrelserna.
Det behöver också göras en del arbete för att resursen ska fungera vid EU-insatser.

Ambition att ansluta planen till EU
Precis som med helikoptrarna kommer MSB att ansöka om att ansluta flygplanen till rescEU, inom EU:s civilskyddsmekanism.
En stor del av kostnaderna för resursen kan därmed komma att finansieras av EU.
Sverige har som värd för resursen goda möjligheter att använda den nationellt men får i det läget stå för de operativa kostnaderna.

– Det är kostnadseffektivt att vi har möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra inom EU och mellan våra nordiska grannländer både med beredskap och skarpa insatser, säger Jakob Wernerman.

”Viktigt att utvecklingsarbeten inte avstannar”
Utöver flygplanen sker andra utvecklingsarbeten för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.
MSB utvecklar en funktion för prioritering och inriktning av resurser samt stärker förmågan att kunna stödja kommunal räddningstjänst att samverka och leda större räddningsinsatser.

– Stora delar av samhället är påverkat av den pågående coronapandemin.
Det svenska krisberedskapssystemet behöver mer än någonsin förstärkning och därför är det extra viktigt att utvecklingsarbeten inte avstannar.
Även om vi arbetar intensivt med att hantering av covid-19 är det prioriterat att försätta förstärka skogsbrandsberedskapen, säger Jakob Wernerman.

Upphandlingen är ett led i ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen
MSB fick 2018 i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa behov av förstärkt kapacitet avseende bland annat brandbekämpning från luften.
I MSB:s slutredovisning föreslogs att i ett första steg skaffa tillgång till helikoptrar för skogsbrandsbekämpning. I ett andra steg föreslogs att MSB skaffar tillgång till mindre skopande flygplan och därefter utvärderar behov av och förutsättningar för att i ett tredje steg skaffa tillgång till större skopande flygplan.

Fakta om flygplanen
Flygplanen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss.
Planen kommer att baseras i Nyköping på Skavsta flygplats. Vid behov kan flygplanen baseras på annan ort.
Vattenkapacitet per fällning: 3 000 liter.
För 2020 har MSB budgeterat cirka 30 miljoner kronor fasta kostnader. Om flygplanen ansluts till EU finansierar EU 80-90 procent av kostnaden.
Om flygplanen används av andra EU-länder står EU alternativt mottagarlandet för de operativa kostnaderna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.
Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd.
Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Källa: Pressmeddelande MSB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.