It-brottslighet mot företag ökar

Andelen företagare som under de senaste två åren blivit utsatta för it-brottslighet har ökat från 19 till 29 procent.

− Allt för många saknar rutiner och verktyg för att skydda sig själva och företaget, säger Företagarnas brott- och säkerhetsexpert Pontus Lindström.

Att installera ett inbrottslarm i butiken eller sätta in skyddsglas i fönstren är ett sätt att motverka stölder och inbrott. Men hur skyddar man företagets smarta telefoner mot intrång? En färsk undersökning från Företagarna visar att nästan var tredje företagare blivit utsatt för it-brottslighet under de senaste två åren. När motsvarande fråga ställdes 2018 uppgav var femte företagare att de blivit utsatta.

− När brott mot företag diskuteras i samhällsdebatten brukar det handla om stölder, inbrott och skadegörelse. Men en stor del av brotten begås inte med kofot utan genom bedrägerier och dataintrång på företagets elektroniska enheter, Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, polisens nationella bedrägericenter.

Med it-relaterad brottslighet avses brottslighet där internet används för att utföra till exempel ID-kapning, stjäla lösenord eller skicka ut falsk information i syfte att komma åt information eller pengar.

− Företagare har inte säkrare beteende än befolkningen i stort, visar en jämförande undersökning. Det är ett allvarligt hot mot förtroendet för digitaliseringen i samhället. Företag utsätter sig för ekonomiska risker om de drabbas av avbrott och förtroende kan skadas om t ex kunders information läcker till obehöriga, säger Carl Önne, informationssäkerhetsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Riskmedvetenheten och kunskapen är låg
Bland företag med över tio anställda har nästan hälften blivit utsatta för it-brott. Undersökningen visar också att var fjärde företagare uppger att hon eller han är orolig för att bli utsatt. Det är dock stor skillnad bland de som redan blivit utsatta (42 procent är oroliga) jämfört med de som inte blivit utsatta (16 procent är oroliga).

Enligt Företagarnas undersökningar är de vanligaste formerna av it-relaterad brottslighet virus eller annan skadlig programvara (60 procent), dataintrång (33 procent), ransomware (24 procent) och ID-kapning (14 procent).

− Det framkommer en bild att kunskapen om den här typen av brott är låg bland företagarleden och många bolag saknar rutiner och verktyg för att skydda sig mot IT-angrepp. Vi ser i undersökningen att var femte företagare som är över 55 år inte skyddar sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderar över sina lösenord, vilket är oroväckande, säger Pontus Lindström, Företagarna.

Fakta
Under oktober månad, den europeiska informationssäkerhetsmånaden, driver MSB och polisen kampanjen Tänk säkert – gör dina smarta saker säkra, tillsammans med en rad andra myndigheter, näringsliv och organisationer såsom Företagarna.

På kampanjsidan msb.se/tanksakert går det att läsa mer om Tänk säkert och få användbara tips på hur man kan göra sina smarta saker säkrare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Lär mer här Tänk Säkert 

Källa: Pressmeddelande MSB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.