Kommunfullmäktige

18 FEB 2019
Skrivet av :

TV: Här nedan finns hela Kommunfullmäktige från måndagen den 18/2 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄLVSBYN 2019-02-18 Kl.13 för behandling av följande ärenden.

Upprop

Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

Delgivningar KF 2019-02-18

Motion (v) 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön

Motion (sd) om ökad god ekonomisk hushållning, budgetering och bokslut

Motion (ns) om oberoende granskning av vården av funktionshindrade i kommunala boenden

Motion (c) En giftfri vardag

Medborgarförslag om behov av två hundlatrinskåp vid Östermalmsleden

Medborgarförslag om ordning och reda med nyårsraketer/smällare inom tätbebyggt område

Bestämmelser om anställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF- KL18)

Riktlinje förebyggande av hot och våld

Val av ledamot (s) i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn

Ändring av antalet nämndemän vid Luleå tingsrätt år 2019

Utbetalning av lokalt partistöd 2019

Plan och bygglovstaxa

Bygglovsärenden inom översvämningsområde

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Fullmäktigeberedning med uppdrag att arbeta fram beslutsunderlag för uppförande av Nytt särskilt boende (SÄBO)

Total tid 1:32:35

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.