Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

01 OKT 2018
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 8 oktober 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
15.00-16.00 Revisorernas ordförande Bo Johansson och sakkunnigt biträde Kristian Damlin KPMG föredrar granskningsrapport målstyrning samt uppföljning av tidigare granskningar, -arbetsmiljö, -värdegrund och biståndsbedömning.

♦ Delgivningar KF 2018-10-08
♦ Granskning av insynsarvodet
♦ Översyn av arvodesreglemente inför kommande mandatperiod
♦ Avgift för utlämnande av allmänna handlingar
♦ Motion (L) Rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster
♦ Delårsrapport per 31 augusti 2018
♦ Redovisning av hur lokalt partistöd har använts under år 2017
♦ Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) – årsredovisning 2017
♦ Trafikstrategi Älvsbyn
♦ Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort
♦ Nya avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen
♦ Fördelning riksnorm 2018
♦ Arbetsmarknadsenhet
♦ Förslag om skäliga boendekostnader
♦ Integrationspolicy
♦ Avtackning av avgående ledamöter i fullmäktige

Peter Eriksson         Lilian Johansson
ordförande             sekreterare

 

Här finns hela ärendelistan som utskriftsvänlig Pdf.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.