”Norrbotten ska bli Sveriges Champagne”

Erik Johansson, lantbrukare, Daniel Strandberg, LRF och Stefan Hardselius, lantbrukare och LRF-ordförande, informerade kommunpolitikerna om Sveriges gröna näringsliv.

Livsmedel som produceras i Norrbotten är renare än på de flesta andra platser i världen. Det borde vara av intresse långt utanför landets gränser.
– Vi ska bli Sveriges Champagne, säger Daniel Strandlund, marknadskommunikatör för LRF Norrbotten.

”Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt i världen och tack vare de kalla vintrarna kan vi ha en renare produktion än många andra. Här finns också det vilda – renen, älgen, öringen och skogens bär. Maten från Norrbotten är riktigt bra”, står det att läsa i den livsmedelsstrategi som initierats av länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten, länets kommuner och LRF.

Strategin målar upp fem utvecklingsområden:
#1 Kunskap om hållbar mat och folkhälsa.
#2 Offentliga aktörer och offentlig upphandling.
#3. Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning.
#4 Kompetensförsörjning.
#5 Identitet och Stolthet.

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Samma strategi presenterar också en rad åtgärder (se åtgärdsförslag längre ner på sidan). Visionen är mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Inte bara i länet utan över hela världen.
– Det handlar om bättre matkunskap, hållbar produktion och folkhälsa, påpekar Daniel.
Produktionen av grödor, mjölk och kött i Norrbotten har låg gift- och antibiotikaanvändning.
– I Sverige får vi inte använda antibiotika i förebyggande syfte utan endast när djuren blir sjuka, förklarar Erik Johansson, lantbrukare på Skataudden.
Andra regler gäller i de flesta andra länder.
– Frankrike har exempelvis egna avdelningar på sjukhusen för bönder eftersom de är så resistenta mot antibiotika, berättar Erik.

”Matkunskap på schemat”

Ett sätt att öka kunskapen om livsmedelsproduktion är att låta skolbarn besöka lantbruk.
– Det skulle också öka intresset för yrket. Något som behövs, konstaterade Berit Hardselius, lantbrukare och kommunpolitiker för Centerpartiet.
– Jag önskar att matkunskap fanns som ett ämne i skolan, tillade Erik Johansson.
En annan åtgärd är att anordna visningsresor för butikspersonal, krögare och grossister plus att utveckla, marknadsföra och synliggöra samisk matproduktion.
– Mat behöver vi alla, påpekade Erik Johansson.
– Ja, det är svårt att leva på bitcoin, inflikade Anna Lundberg, socialdemokraterna.

Exklusiva råvaror

Livsmedlen från Norrbotten är exklusiva.
– Vi skulle kunna ha fler varor med skyddad ursprungsbeteckning (i dag är löjrom en sådan). Det finns endast sju i hela Sverige. Italien har över 300! Men med vår höga kvalitet kan vi bli Sveriges Champagne, betonar Daniel.
(Endast vin från distriktet Champagne i norra Frankrike får lov att kallas Champagne i kommersiella sammanhang, eftersom detta är en skyddad ursprungsbeteckning) 

Fyra frågor

Enigheten och idéerna var många bland Älvsbyns lokala politiker.som under lördagens träff på Norra Byn fick svara på fyra frågor:
• Hur ser ert parti på jordbrukets värde och betydelse för Älvsbyns kommun?
• Hur kommer ert parti jobba för de gröna näringarna i Älvsbyns kommun?
• Vad är ert partis inställning till strandskyddet?
• Vilka krav ställer ert parti i de offentliga livsmedelsupphandlingarna?

– Vår ambition är att Älvsbyn och Norrbotten ska ha de lägsta avgifterna för tillsyn och tillstånd för att underlätta företagande, berättade Nils Sundström, Kristdemokraterna.
Sverigedemokraterna värnade om det småskaliga jordbruket och en förenkling av lagstiftningen. Socialdemokraterna betonade vikten av stöd och underlättande åtgärder för lokal produktion och berömde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för hans arbete. Vänsterpartiet yrkade för mer lokalproducerade livsmedel. Centerpartiet vill att de gröna näringarna främjas, för att skapa lokala arbetstillfällen genom livsmedel, energi och rekreation.
– Vi vill ha betalt för det vi gör. Inte bidrag, säger Stefan Hardselius, ordförande för LRF:s lokalavdelning i Älvsbyn.

Offentlig upphandling

En annan sak som debatterades flitig var den offentliga upphandlingen. Alla verkade överens om att mycket kan förändras genom att kraven på leverantörerna skärps vilket skulle gynna lokala producenter. Likaså att upphandlingen görs i mindre poster, där så är möjligt, för att gynna lokala, regionala och mindre producenter. Om inte beloppsgränsen för LOU nås kan inköp göras utan offentlig upphandling. Läs mer om tröskelvärdena för kommuner här…

Strandskyddet ville också samtliga partier luckra upp.
– I Arjeplog finns det mer än två sjöar per invånare, påminner Thor Viklund.

FAKTA:

LRF och Sveriges lantbrukare bidrar med följande:
• 50 000 nya jobb i hela Sverige
• Hälsosam och miljövänlig mat till alla
• Biobränslen som kan ersätta fossilt

Svenska livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning:

Föreslagna åtgärder i Norrbottens livsmedelsstrategi:
#1
Flera evenemang för att öka kunskapen om hållbar mat bland konsumenterna.
Sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell fakta om hållbar matproduktion.
Aktivt sprida fakta om hållbar matproduktion till viktiga funktioner såsom politiker och skola.
Bjuda in verksamma inom skolan till studiebesök för att öka kunskapen om modern matproduktion.
Påverka kunskap, attityder och värderingar så att norrbottningar i högre grad följer Livsmedelsverkets rekommendationer för hälsosam mat.
Öka kunskapen om hälsosamma matvanor bland hälso- och sjukvårdspersonal.

#2
Stärka kunskapen om offentlig upphandling bland lokala upphandlare, producenter och leverantörer.
Minska matsvinnet på äldreboenden och skolor.
Utveckla ett kretsloppssamarbete mellan kommuner och lokala jordbrukare.
Inventera resurser och fastställa utvecklingsplaner för de gröna näringarna inom kommunerna.

#3
Bilda ett branschråd för livsmedelsproducenter och förädlare.
Stärka entreprenörskapet och ledarskapet inom livsmedelsbranschen.
Anordna visningsresor för butikspersonal i större livsmedelsbutiker till producenter.
Utveckla, marknadsföra och synliggöra samisk matproduktion.
Skapa bättre förutsättningar för generations- och ägarskiften.
Utveckla nya affärs- och finansieringsmodeller för matproducenter och matförädlare.
Undersöka möjligheterna med att använda spillvärme till livsmedelsproduktion.
Visa på möjligheter och öka intresset för sol- och biogasinvesteringar.Effektivisera energianvändningen inom livsmedelsföretag.

#4
Utveckla Grans naturbruksgymnasium till Sveriges bästa naturbruksgymnasium.
Stärka de gymnasiala hotell- och restaurangprogrammen samt befintliga lärlingsutbildningar.
Starta en utbildning med fokus på samisk mat.
Starta lärlingsutbildningar inom slakt och styckning av ren, samt kustfiske.
Utveckla Agro Park till ett kompetens och utvecklingscentrum med många ben att stå på.

#5
Ta initiativ till att turistföretag, matproducenter och grossister närmar sig varandra för att gemensamt stärka Norrbottens matidentitet.
Anordna återkommande lokala matevent för att stärka identiteten och stoltheten hos norrbottningar, matproducenter och turistföretag.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.