Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

11 JUN 2018
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 18 juni 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
– Utmärkelse för rådig insats
– Utdelning av kulturstipendium, ungdomsledarstipendium och stipendium för unga ledare
– Kommunpolis Bo Hedlund ”hot och våld”

♦ Delgivningar KF 2018-06-18
♦ Ändring sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
♦ Ägardirektiv Älvsbyns Energi AB
♦ Ägardirektiv Älvsbyns Fastigheter AB
♦ Ägardirektiv Älvsbyns kommunföretag AB
♦ Bolagsordning Älvsbyns Energi AB
♦ Bolagsordning Älvsbyns Fastigheter AB
♦ Bolagsordning Älvsbyns kommunföretag AB
♦ Balanserat styrkort – Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2019-2021
♦ Internkontrollplan
♦ Valnämndens reglemente
♦ Policy för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun
♦ Svar på interpellation (c) om personalkontinuitet inom hemtjänst
♦ Svar på interpellation (c) om fall och frakturer
♦ Svar på interpellation (c) om antipsykotiska läkemedel för äldre
♦ Svar på motion (sd) om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO
♦ Svar på motion (c) konsten att ”kunna läsa”
♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag
♦ Dataskyddsombud (DSO) för Älvsbyns kommun
♦ Revisorernas budgetäskande för år 2019
♦ Budgetramar 2019 samt plan för 2020 och 2021
♦ Investeringsbudget 2019
♦ Skattesats 2019 – Utdebitering 2019
♦ Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2019 samt plan för 2020 och 2021
♦ Finansiella mål – God ekonomisk hushållning (GEH)
♦ Delårsrapport per 30 april 2018
♦ Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 samt kv. Moroten
♦ Detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
♦ Samverkan med Piteå kommun avseende MBK-verksamhet
♦ Ansökan hos Lantmäterimyndigheten om att få bilda KFF-kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson           Lilian Johansson
ordförande               sekreterare

 

Här kan du ladda ner hela kungörelsen som utskriftsvänlig Pdf.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.