Film från Kommunfullmäktige den 23 april 2018 – hat och våld ett hot mot demokratin

12 JUN 2018
Skrivet av :

Anna-Lena Pogulis, projektledare för Sveriges kommuner och landsting (SKL), berättade om hot, hat och våld mot förtroendevalda vid senaste Kommunfullmäktige. – Det är också ett hot mot det demokratiska systemet om det innebär att medborgare inte vill ställa upp i politiska val, betonade Anna-Lena.

Se hela kommunfullmäktige i filmen ovan.

 

Här är dagordning och hela ärendelistan:

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– SKL – utbildning (1 tim) ”Hat, hot och våld mot förtroendevalda”
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2018-04-23
♦ Styrning av kommunala bolag – åtgärder för bättre styrning
♦ Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun
♦ Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer
♦ Svar på motion (c) handlingsprogram för att förebygga missbruk
♦ Svar på motion (c) förskola i Korsträsk
♦ Anslagsöverföringar från investeringar 2017 till 2018
♦ Årsredovisning 2017
♦ Revisionen – Revisionsberättelse för år 2017
♦ Val av (s) ledamot/vice ordförande i valnämnden och ersättande överförmyndare
♦ Val av (s) ledamot/ordförande i arbete och omsorgsutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet, ersättare i budgetberedningen och Consensus
♦ Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning i Kommunassurans Syd AB (KSF AB)
♦ Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommun
♦ Revidering av regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidsverksamhet med anledning av Skolverkets justering av maxtaxa
♦ Avgift vid matdistribution

Obs! Ej renoverad version med vissa ljudstörningar (En kanal borta vid två tillfällen.

Källa: www.alvsbyn.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.