Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

16 APR 2018
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, lokal Forsen, måndag den 23 april 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

Före behandling av årsredovisning har allmänheten möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens växel/reception.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– SKL – utbildning (1 tim) ”Hat, hot och våld mot förtroendevalda”
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2018-04-23
♦ Styrning av kommunala bolag – åtgärder för bättre styrning
♦ Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun
♦ Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer
♦ Svar på motion (c) handlingsprogram för att förebygga missbruk
♦ Svar på motion (c) förskola i Korsträsk
♦ Anslagsöverföringar från investeringar 2017 till 2018
♦ Årsredovisning 2017
♦ Revisionen – Revisionsberättelse för år 2017
♦ Val av (s) ledamot/vice ordförande i valnämnden och ersättande överförmyndare
♦ Val av (s) ledamot/ordförande i arbete och omsorgsutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet, ersättare i budgetberedningen och Consensus
♦ Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning i Kommunassurans Syd AB (KSF AB)
♦ Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommun
♦ Revidering av regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidsverksamhet med anledning av Skolverkets justering av maxtaxa
♦ Avgift vid matdistribution

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson        Lilian Johansson
ordförande            Sekreterare

 

Här kan du ladda ner hela kungörelsen som utskriftsvänlig Pdf.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.