Kungörelse Kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 12 februari 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
– Kenneth Johansson, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) –
redovisar åtgärdsplan gällande revisorernas rekommendationer.
♦ Delgivningar KF 2018-02-12
♦ Svar på interpellation (c) Pendelparkering
♦ Motion (sd) omförhandling av avtal med Q-Park AB angående parkeringsplatser
i omedelbar närhet av vårdcentral och tandvård
♦ Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026
♦ Val av ledamot (L) i valnämnden
♦ Val av ersättare (v) i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB
♦ Val av ledamot (s) i Spira Mare
♦ Utbetalning av lokalt partistöd och insynsarvode – februari 2018
♦ Tillsynsansvar enlig lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-
hållare
♦ Reglemente för miljö- och byggnämnden
♦ Taxa för kontroll enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
♦ Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021
_____
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson/Lilian Johansson

Här som PDF – 20180205_kfannonslista

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.