Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

18 APR 2017
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 24 april 2017, kl 13 00, för behandling av nedanstående ärenden.

Före behandling av årsredovisning har allmänheten möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens växel/reception.
Maria Stenberg regionstyrelsens ordförande berättar om Region Norrbottens nya uppdrag.
Kommunens revisorer föredrar genomförda granskningar 2016.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

 • Delgivningar KF 2017-04-24
 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
 • Interpellation (sd) om förbud mot fordonstrafik i korsningen Nygrensvägen-Nygrensvägen
 • Motion (c) Åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet
 • Motion (sd) Läcker Lavergruvan eller läcker inte Lavergruvan
 • Årsredovisning 2016
 • Revisionen – Revisionsberättelse för år 2016
 • Anslagsöverföringar av investeringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget
 • Val av ledamot/ersättare (ns) i kommunstyrelsen
 • Val av ledamot (v) i KS, AOU, Älvsbyns Energi AB, Gode män enligt fastighets-bildningslagen och ersättare i BUB, PU och SNPÄ
 • Partistöd – riktlinje och blankett för redovisning

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Peter Eriksson, ordförande
Lilian Johansson, sekreterare

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.