LRF Norrbotten kräver konkreta åtgärder av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Närodlat är i ropet. Samtidigt minskar livsmedelsproduktionen i länet. Nu kräver LRF Norrbotten konkreta åtgärder från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

”Tålamodet tryter”, sades det på LRF Norrbottens regionstämma i Boden.

Lantbrukarnas Riksförbund gör årligen nationella och regionala uppföljningar på utvecklingen av livsmedelsproduktionen, som bygger på statistik från Jordbruksverket. Den senaste rapporten för Norrbotten visar att i princip alla produktslag, inklusive den så viktiga mjölkproduktionen viker i volym och värde. 2005 producerades 63 000 ton mjölk i länet och 2016 är den siffran nere i 48 000 ton.

I Norrbotten finns en regional livsmedelsstrategi, Nära Mat, gemensamt framtagen av kommuner, landsting, länsstyrelse och LRF med prioriterade mål för ökad produktion och tillväxt.
– Men utan pengar från staten till länsstyrelsen, eller till andra åtgärder som omedelbart skulle kunna sättas in, kan inte arbetet komma igång, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande, i ett pressmeddelande.

Den nationella livsmedelsstrategin ger inte LRF Norrbotten mycket för. Enligt regionstämman saknas väsentliga åtgärder som kan bidra till ökad matproduktion och jobb i länet.
– Vi har haft stora förhoppningar på den nationella livsmedelsstrategin, men känner nu en stark oro över att den inte kommer att mynna ut i något konkret, säger Herbert Nyman.

På uppdrag av regionstämman har styrelsen formulerat ett brev till landsbygdsministern, där nedanstående åtgärder föreslås:

• Ge medel till länsstyrelsen till konkreta åtgärder inom den regionala livsmedelsstrategin i Norrbotten.
• Ta fram ett åtgärdspaket med ökade insatser inom ramen för det Nationella stödet för norra Sverige för utveckling av livsmedelsproduktion.
• Sänk dieselskatten i de gröna näringarna till jämförbar nivå med våra konkurrentländer.
• Inför inte någon form av avståndsskatt.
• För regler och förordningar i Sverige avseende djur- och miljöskydd som går längre än EU-nivå ska lantbrukaren kompenseras.
• Det av den parlamentariska landsbygdskommittén föreslagna ”landsbygdslånet” för bostadsbyggande bör kunna användas även för att underlätta investeringar i jordbruksföretag där investeringsnivån just nu är skrämmande låg.
• I alla kommunala plan- och vattenfrågor måste jordbrukets status och intressen värderas högre än idag.
• Svenska råvaror måste bli norm när det gäller den offentliga upphandlingen av livsmedel.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.