Så här skriver Bergsstaten om sitt beslut i ett pressmeddelande:

”Den sökta koncessionen och markanvändningen för den planerade verksamheten berör Natura-2000 område. Bergsstaten har genomfört obligatoriskt samråd med länsstyrelsen i Norrbotten som bedömt att en gruva i området skulle medföra risk för påtaglig skada på Natura-2000 området. Länsstyrelsen anser därför att det som ett första led måste göras en Natura 2000-tillståndsprövning och att koncessionen inte ska tillstyrkas av Bergsstaten.

Boliden Mineral AB har meddelat Bergsstaten att bolaget inte kommer att söka ett Natura 2000-tillstånd innan bergmästaren avgör ansökan om bearbetningskoncession.

Eftersom Boliden Mineral AB har valt att inte föregå prövningen om bearbetningskoncession med en prövning av Natura 2000-tillstånd har en sådan fullständig och slutlig tillämpning av hushållningsreglerna i miljöbalken som ska ske i koncessionsskedet inte kommit till stånd.

Bergmästaren har därför beslutat att avslå Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för Laver K nr 1.”

Fakta Bergsstaten:

Bergsstaten grundades redan 1637 under Axel Oxenstiernas ledning, och firade alltså 375-årsjubileum 2012. Bergsstaten är därmed en av de äldsta statliga verksamheterna i Sverige. Tidigare var bergmästarämbetet uppdelat i flera distrikt, men sedan 1998 är Bergsstaten samlad med hela landet som verksamhetsområde, med en bergmästare som chef.

Bergmästaren var tidigare ordförande i bergstinget, som var en domstol som dömde i gruvrelaterade rättstvister. Även idag avgör Bergsstaten tvister mellan markägare och gruvbolag.