Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns Kommun

10 OKT 2016
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 17 oktober 2016 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Prisutdelning för bästa namnförslag på bostadsområde Älvsbyn 25:1, Nya Väster-malm
– Kommunens revisorer föredrar genomförda granskningsrapporter 2016
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

 • Delgivningar KF 2016-10-17
 • Handlingsplan jämställdhet
 • Motion (L) om att inrätta en budgetnämnd
 • Motion (L) – lämna vice ordförandeposterna till oppositionen
 • Motion (L) om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten
 • Motion (v) om barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Tilläggsbudget investeringar – Kanis och gemensamt lönecentra
 • Upphävande av beslut om plan för budgetramar för 2017 och 2018
 • Budgetramar för verksamheten 2017 samt plan för 2018 och 2019
 • Delårsrapport per augusti 2016
 • Borgensåtagande
 • Val av ledamot (v) i kommunstyrelsen och Gode män enligt fastighetsbildningslagen
 • Val av ersättare (L) i budgetberedningen
 • Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) – Årsredovisning 2015
 • Ändring av detaljplanen för Altuna industriområde – Beslut om antagande
 • Del av detaljplan för Älvsbyn 25:1 nya Västermalm – Beslut om antagande
 • Beslut om placering av nytt särskilt äldreboende (SÄBO)
 • Tillsyn och taxa enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
 • Renhållningsordning – Föreskrifter
 • Förslag till samverkansavtal – fyrkantens gymnasiesamverkan
 • Avgift för dödsboförvaltning

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson, ordförande
Lilian Johansson, sekreterare

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.