Nu medverkar vi i Mediautredningen

08 DEC 2015
Skrivet av :

Under måndagen var Älvsbyn Just Nu kallad till Kulturdepartementet i Stockholm för att möta Medieutredningen där de ville träffa oss Nya Medieinitiativa från hela landet.

20151208_media_puff

Anette Novak

På plats fick 11 utvalda Medieinitiativa från Bjuv i söder till Älvsbyn Just Nu och Arjeplognytt i Norr, möta Anette Novak som Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke utsett som särskild utredare för Medieutredningen.

20151208_media_0002

På plats kunde vi (Älvsbyn Just Nu och Arjeplognytt) känna att vi är vägledande i landet för att forma det nya medialandskapet i Sverige och att våra steg in i detta är intressant och väl bemött även i Medieutredningen och hos Kulturdepartementet. För de tog sig tid att lyssna på det vi hade att framförde denna dag.

20151208_media_0005

Fria och självständiga medier med granskande journalistik och allsidig nyhetsförmedling är av avgörande betydelse för en levande och väl fungerande demokrati och för den grundlagsfästa yttrande- och informationsfriheten.

För att ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället behövs en mångfald av medier av hög kvalitet.

På agendan stod stod en presentation av inriktningen på Medieutredningens andra påbörjade fas inkl. de balanspunkter som redovisas i det inlämnade delbetänkandets efterord.

Vi genomförde intensiva diskussioner om centrala frågor för Nya Medieinitiativ i Sverige som – utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv, för den framtida processen, inkl. ev behov av ytterligare underlag.

Delbetänkande
Utredaren Anette Novak överlämnade den 5 november 2015 Medieutredningens delbetänkande Medieborgarna och medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Ett slutbetänkande med marknadsanalyser och förslag till nya mediepolitiska verktyg kommer att lämnas i april 2016.

– Vi har under den första fasen av utredningsarbetet fokuserat på medborgarnas behov och kartlagt tillgången till och användningen av kvalitativ journalistik i det nya, framväxande medielandskapet. En slutsats är att det svåra ekonomiska läget för de kommersiella medierna redan drabbat demokratin, säger Anette Novak.

I delbetänkandet pekar Medieutredningen bl.a. på följande:
– Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Men bristfällig infrastruktur, en försvagad offentlighetskultur och ett till synes sanktionsfritt näthat resulterar i att långt ifrån alla har fått utväxling i praktiken. Det existerar dessutom en allvarlig kompetensbrist i samhället i stort när det gäller användning och förståelse av medier och information.
– Medborgarna har på kort tid förändrat sina nyhetsvanor, tydligast i de yngre ålderskategorierna. Läsningen av papperstidningar har sjunkit avsevärt mer än användningen av etermediernas traditionella nyhetssändningar. Samtidigt är dagspressen klart störst när det gäller nyheter via digitala plattformar. Vi använder också delvis olika innehåll i de olika plattformarna.
– Svenska tidningsföretag är hårt pressade. Fem till tio år från nu kommer ett antal papperstidningar att sänka utgivningstakten, andra försvinna.

Även mediernas innehåll förändras. Digitaliseringen och omställningen till nya arbetsprocesser och nya, virala logiker har skapat en utveckling mot mer åsikter och mindre verifierade fakta, men också en allt starkare underhållningsorientering. Här har redan demokratin försvagats.
– Mobil- och sociala medieexplosionen har kraftigt påverkat nyhetsvanorna. Vissa forskare pekar på risker med filterbubblor, andra indikerar att de sociala nätverken gör att vi möter fler olika politiska perspektiv än tidigare.
– Globala, kommersiella storföretag tar ett allt starkare grepp om mediemarknaden, inte minst genom att – utan utomstående insyn – filtrera innehållet på de nya demokratiska arenorna.
– Medborgarna är i allt högre utsträckning också själva aktiva med att publicera och distribuera innehåll. De lämnar därmed den forna passiva rollen för att bli vad Medieutredningen valt att kalla medieborgare.
– De nya mediepolitiska verktygen behöver utformas på ett annat sätt än det stöd till dagspressen som funnits i drygt 40 år. Ett nytt stöd behöver utgå från kvalitativt innehåll och inte distributionsform. I den meningen ska det nya stödet vara plattformsoberoende.

Läs hela det inlämnade Delbetänkande i Medieutredningen HÄR ! 

Medieutredningens Hemsida.

20151208_media_selfiPå plats i Stockholm: Sterling Nilsson och Marianne Hoffman

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.