Naturskyddsföreningen och turistföretagare på krigsstigen mot utökade testområden för RFN

16 NOV 2014
Skrivet av :

RFN-3-460x180Vidselsbasens skyddsområden utökas för tester av vapen och annan militär utrustning. Det har fått turistföretagare att öppna verbal moteld. Naturskyddsföreningen är också på krigsstigen mot beslutet.

– Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete så att vi gör så sakliga avvägningar som möjligt inför våra beslut. Det har vi även gjort i det här fallet, säger länsråd Johan Antti.

Försvarets materielverk, FMV, bedriver sedan 1960-talet test och försök i ett avlyst och bevakat område på totalt 1 640 kvadratkilometer. Provplatsen, med bas och flygplats utanför Vidsel, är västra Europas största över land för övningsskjutning samt provning av flygburna och landbaserade robotsystem.
Med störst är inte stort nog. FMV har sökt och beviljats utökade övningsområden. I ett pressmeddelande motiverar länsstyrelsen sitt beslut på följande vis:
”FMV har under lång tid, sedan slutet på 1990-talet, haft ett beslut om skyddsobjekt. Skyddsobjektet upprättas i syfte att öka skyddet för allmänheten mot eventuella oförutsedda skador som kan uppkomma till följd av den verksamhet som vid vissa tillfällen bedrivs vid FMV, Vidsel. Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsobjekt för två områden i direkt anslutning till Vidselbasen.”

Turistföretagarna är rädda att mötas av dessa skyltar.

Turistföretagarna är rädda att mötas av dessa skyltar.

Testområdet sträcker sig från Vidsel in i Jokkmokks kommun nästan upp till Kvikkjokk. Att FMV då av länsstyrelsen beviljas tillstånd att utöka sina tester under tre perioder per år riskerar att slå ut verksamheten för ett antal turistföretag. Bland annat berörs ett brutet lågfjälls- och skogsområde av vildmarkskaraktär kring Pärlälvsdalen.
Perioderna är 2 februari–1 mars, 9 mars–1 april och 13 april–5 juli. Det sätter käppar i hjulen för turistaktiviteter i området under vårvintern och halva sommaren.
– Vi tar till oss av kritiken och kommer framöver att möta företrädare som har synpunkter och frågor kring beslutsprocessen och beslutet. Vi samarbetar med FMV för att informationen och processen kring besluten ska vara så tydliga som möjligt och att informationen ska ske med så bra framförhållning som möjligt till de som är berörda, säger Karin Börjesson som är chef för enheten för social hållbarhet och samhällsskydd.
Länsstyrelsen pekar också på de villkor som Vidselsbasen har att följa. Under året får tester i det utökade området maximalt ske under 25 dagar varav högst fem dagar i följd.
– I Länsstyrelsens roll ligger det att hela tiden göra avvägningar mellan olika intressen. I många fall är de motstridiga men vi ska ändå ta hänsyn så att det blir så bra som möjligt för alla som berörs, säger länsråd Johan Antti.
Trots frekventerade övningar har klagomålen varit få konstaterar både FMV och länsstyrelsen.
– Det som framför allt är nytt med beslutet om det utökade skyddsobjektet är att vi har ställt villkor som syftar till att öka transparensen och informationen till fastighetsägare, sakägare och allmänhet. Vi har bland annat sagt att FMV årsvis ska precisera sitt behov av avlysning av området och att informationen så snart det är möjligt ska gå ut till berörda. FMV ska också bjuda in till informationsmöten, senaste tillfället var i Jokkmokk den 7:e november. När tidpunkten för test och försök sedan närmar sig går FMV också ut med annonser och information om de exakta datumen för detta och vart berörda kan vända sig för att få mer information, säger Börjesson.

 

Villkor i beslutet:

  • Antalet dagar då området kan nyttjas för prov och försök och där till kopplad verksamhet, såsom avlysning, bestäms årsvis av Länsstyrelsen efter yrkanden och föredragning från FMV.
  • Antalet dagar då prov och försök genomförs och området avlyses får inte överstiga fem dagar i följd.
  • Ingen avlysning får ske under perioden 1 augusti till den 30 september med hänsyn till jakt och friluftsintressen. FMV ska även vid andra tidpunkter under året beakta och väga in de friluftsintressen som föreligger inom området innan beslut fattas om att avlysa och nyttja området.
  • FMV ska, i enlighet med av FMV fastlagda rutiner, informera fastighetsägare berörda sakägare, allmänheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län om vid vilka tidpunkter som avlysningen äger rum enligt detta beslut.
  • FMV ska senast 6 månader innan planerad verksamhet, eller så snart det är möjligt informera fastighetsägare/sakägare om att avlysning kommer att ske under viss tidsperiod. FMV ska därefter återkomma med information om de närmare förutsättningarna för och tidpunkten för avlysning, detta bör ske senast 3 månader innan avlysning av området sker eller så snart det kan ske.
  • FMV ska informera om förändrad verksamhet enligt miljöbalken till tillsynsmyndigheten.
  • FMV ska årligen senast den 30 november lämna en sammanställning till Länsstyrelsen om vid vilka tillfällen avlysning skett samt eventuella olägenheter och/eller incidenter i anslutning till dessa, till exempel i form av klagomål från allmänheten, fastighetsägare eller berörda sakägare.
  • Inom de aktuella områdena finns ett antal fornlämningar. Verksamheten bör planeras och genomföras så att risken för påverkan eller skador inom de områdena som innehåller fornlämningar minimeras. Mer information om fornlämningarnas läge och vilken typ av lämning det är erhålls via FORNSÖK.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.