Framtidsrika Älvsbyn – Norrbottens pärla

24 JUN 2014
Skrivet av :

För strax över ett år sedan startade ett arbete i Älvsbyn vid namn Vision 2030. Projektets arbete gick då ut på att ta fram en utvecklingsplan för Älvsbyns framtid. Politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige, förutom Sjukvårdspartiet som inte ville delta, har träffat drygt 150 engagerade medborgare som har fått berätta hur dom vill att kommunen ska utvecklas.

Efter att ha lyssnat och samlat in all information från medborgarna skapade visionsgruppen det dokument som kommer att användas för att utveckla samhället. Den 28 april fastställdes det i kommunfullmäktige och det är nu det riktiga arbetet börjar.

Här följer kommentarer från de politiker som suttit i visionsgruppen.

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Helena Öhlund: – En vision utan handling är en dagdröm. En handling utan vision är en mardröm. Visionen är ett dokument som ska lägga grunden för all verksamhetsutveckling inom kommunen! Den röda tråden från vision till arbetsplan längst ut i verksamheten är viktig för Älvsbyns bästa.

Centerpartiet, Berit Hardselius: – Det har varit fantastiskt intressant och givande att jobba med visionsplanen på det sätt vi gjort, med kommunens bästa för ögonen och utan att ”gräva ner oss” i politiska hårklyverier. Visionsplanen är viktig just för att den ska peka ut riktningen för allt arbete i kommunen. Det ska finnas en tydlig linje i alla beslut som fattas, av politiken såväl som på tjänstemannasidan.

Kristdemokraterna, Nils Sundström: – Jag tycker den är rätt bra täckande, även om det säkert finns områden som inte direkt berörts. Kommunens alla delområden samt föreningsliv och andra har nu en utgångspunkt där man kan ställa upp egna mätbara mål, delmål och kontrolltidpunkter på väg mot 2030.

Folkpartiet liberalerna, Rickard Granström: – Jag är både glad och stolt över den vision som vi tagit fram. Vår vision avhandlar flera viktiga områden som vi som medborgare i kommunen måste arbeta med för att skapa den välfärd som vi vill ha.

Vänsterpartiet, Wivianne Nilsson: – Framtiden skapar vi tillsammans. Vision 2030 andas av optimism och framtidstro, vilket är viktigt för att få medborgarna att engagera sig.

Sjukvårdspartiet har erbjudits att kommentera varför de valt att inte delta i sammarbetet kring framtagandet av Vision 2030, men de har inte svarat.

Visionen

Framtidsrika Älvsbyn – Norrbottens pärla

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice.

Engagerade medborgare deltar i och tar ansvar för skapandet av vår gemensamma välfärd.

Vi tar vara på varandra och varandras olikheter och erfarenheter så att samhället och alla människor kan utvecklas.

Vi är trygga i oss själva och i våra relationer till omvärlden. Vi värnar vårt lokala självbestämmande för att kunna välja de vägar och samarbetsformer som är bäst för hela Älvsbyn.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn vidare i en hållbar utveckling.

Vi har en mångfald av olika kompetenser och möjligheter till lärande för att stå väl rustade för att möta utmaningar beträffande energi, miljö och hushållande med resurser. Älvsbyn kännetecknas av att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt

Tillsammans lever vi gott i det framtidsrika Älvsbyn.

Fokusområdena

Leva

I Älvsbyn finns ett stort utbud av attraktivt boende, arbete, handel, samhällsservice, rekreation och kultur. Vi har nära till natur och trygghet i vår vardag. Vi har en stark föreningstradition inom vilken många människor utvecklas som individer och som ledare. Älvsbyn är en utpräglad företagarkommun.

Det är vi alla tillsammans som är kommunen, vi gör samhället attraktivt att leva i. Bevarandet av det vi byggt upp och vidareutveckling är förutsättningar för att ännu fler människor ska känna att Älvsbyn är den ort där vi vill leva vårt liv. För att ytterligare stärka vår livskraft krävs det att vi tar vårt ansvar och bidrar till kommunens utveckling Genom våra gemensamma verksamheter växer vi som människor och som samhälle.

Förhållningssätt

Vi har en positiv självbild. Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sin och samhällets utveckling. Älvsbyn är ett inkluderande och öppet samhälle för alla. För att vi ska kunna växa krävs det att vi tar hand om varandra och alla som kommer hit.

Vi visar respekt för varandra, har en positiv inställning, tar ansvar och ger ansvar. Med ett tryggt och respektfullt bemötande skapar vi förutsättningar för att människor och företag ska etablera sig i Älvsbyn.

Det är viktigt att vi som medborgare är starka och trygga i vår identitet. Vi är stolta över att komma från Älvsbyn.

Kompetens och utbildning

Vår bildning via skola, arbete och föreningsliv är en grundförutsättning för byggandet av vår gemensamma framtid. Vi behöver en mångfald av olika kompetenser och möjligheter till livslångt lärande för att stå väl rustande att möta livets utmaningar. Vi uppmuntrar kreativitet och ett gott mentorskap på alla nivåer i samhället.

Näring och arbete

Älvsbyn är ett utpräglat företagarsamhälle med näringsverksamhet i hela kommunen. Företagsamma människor och företag i gemenskap leder Älvsbyn till utveckling och tillväxt. Ungas delaktighet, inflytande, företagande och ledarskap ska stärkas. I Älvsbyn har alla möjlighet att försörja sig och det finns jobb för alla.

Med kunskap om vår omvärld och våra lokala förutsättningar utvecklar vi näringsliv, samhällsservice och livsupplevelser.

Miljö och energi

Ökad global konkurrens om naturresurser leder oss bort från slit och slängsamhället. Lokal produktion och lokal konsumtion präglar vår vardag. För att stärka vår konkurrenskraft jobbar vi långsiktigt hållbart. Vi gör omsorgsfulla investeringar i infrastruktur, energi och samhällsplanering.

Jord och skogsbruket är viktiga resurser i den gröna energiproduktionen, samt förutsättningen för närproducerade livsmedel och ett öppet landskap.

Kommunikation och infrastruktur

Väl utvecklad infrastruktur, välfungerande kommunikationer både fysiskt och digitalt, möjliggör boende och arbete i hela kommunen. I Älvsbyn arbetar vi aktivt med utveckling av transport-, energi- och IT-infrastruktur. Effektiva, smarta och behovsanpassade tjänster är en viktig del av denna utveckling. Genom samordning av olika behov skapar vi resurseffektiva logistiklösningar.

Omvärld och samverkan

Vi lever i en livskraftig region med väl utbyggd infrastruktur. Vår storlek som kommun och vårt geografiska läge är en fördel när det kommer till att anpassa oss till nya förutsättningar från omvärlden. Samverkan i regionen är en naturlig del av vår utveckling. Vi värnar vårt lokala självbestämmande för att kunna välja de samarbeten och de vägar som är bäst för Älvsbyns kommun. Utgångspunkten är barnens framtidsrika liv.

Text: Robin Nilsson och Visionsgruppen

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.