Ideskiss på Älvsbyns nya resecentrum

19 JAN 2014
Skrivet av :
Ideskiss på hur Älvsbyns nya resecentrum ska se ut. SKISS: MAF Arkitektkontor

Ideskiss på hur Älvsbyns nya resecentrum ska se ut. SKISS: MAF Arkitektkontor

Ny huvudentré i glas plus en utbyggnad för bussresenärer samt godshantering. Så ser idéskissen ut för Älvsbyns blivande resecentrum vid järnvägsstationen.

Detaljplanen för området finns utställd på miljö- och byggkontoret. I morgon, måndag den 20 januari klockan 18:00, bjuder Älvsbyns kommun in till ett offentligt möte med information om planförslaget i kommunhusets sammanträdesrum Forsen.

För den som inte kan närvara bjuder vi på ett utdrag ur granskningshandlingen och planbeskrivningen som gjorts av MAF Arkitektkontor.

ILLUSTRATION: MAF Arkitektkontor.

ILLUSTRATION: MAF Arkitektkontor.

Attraktiv plats

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt resecentrum där olika transportslag som järnvägstrafik, bussar och godstransporter, samt eventuellt taxi kan samordnas. Planen öppnar också upp för kontorsverksamhet väster om järnvägsstationen i riktning mot Västermalm.

Det aktuella planområdet är utpekat som område för nytt resecentrum i Älvsbyns kommuns översiktsplan från 2011.

Enligt planbeskrivningen är en viktig utgångspunkt för planeringen av resecentrum att det ska bli en attraktiv plats där besökaren känner sig välkommen, trygg och säker. Det ska finnas möjlighet att tillgodose efterfrågan på varor och service av enklare slag. Men viktigast är de förbättrade möjligheterna att byta från buss till järnväg för resande på lokal och regional nivå. Även godshanteringen kommer att underlättas.

Resecentrumbyggnaden ska inrymma en väntsal och ett café. Lokaler för godshantering, biljettförsäljning, kontorsutrymmen samt personalutrymmen planeras i den nya byggnadsdelen. Behovet av nybyggnad är cirka 300 kvadratmeter.

Totalt kommer hela resecentrumbyggnaden (stationshus och tillbyggnad) att täcka en yta av cirka 740 kvadratmeter.

 

10 000 invånare år 2025

Satsningen på ett nytt resecentrum är en viktig del i kommunens vision om att öka befolkningen till 10 000 invånare före år 2025.

I detaljplanen betonas följande:

”Att samla alla trafikslag till ett resecentrum gynnar kollektiv resande, vilket hushåller med resurser. Samtidigt frigörs busstationens nuvarande tomt i centrala Älvsbyn för annan användning. Västra delen av planområdet möjliggör kontorsverksamhet, vilket säkerställer framtida kontorsbehov. Genom utbyggnad av det järnvägsnära området tas den värdefulla stations- och centrumnära marken tillvara, vilket också bidrar till hushållning med resurser.”

Vidare står att läsa:

”Regional utveckling inom infrastruktur är av mellankommunalt intresse. Genom att samla tåg- och busstrafik vid ett nytt resecentrum kan samverkan och samspel mellan olika transportslag förbättras. Bättre kommunikationslösningar leder till ett ökat resande med kollektivtrafik och därmed till ett hållbart samhälle. Det kan även bidra till regionförstoring i enlighet med den regionala utvecklingsplanen.”

Yta för kontorsbyggnader och parkeringsplatser väster om stationen. SKISS: MAF Arkitektkontor

Yta för kontorsbyggnader och parkeringsplatser väster om stationen. SKISS: MAF Arkitektkontor

370 kvadratmeter kontor

Östra delen av planområdet får användningen (T1) Trafik, resecentrum på plankartan. Detaljplanen medger byggrätt för resecentrum i två våningar med träfasad och sadeltak. Byggrätten inkluderar även skärmtak.

Området närmast väster om resecentrumområdet får användningen Trafik (T) i detaljplanen, samt en byggrätt på cirka 370 kvadratmeter som följer nuvarande byggnad på platsen. Den västligaste delen av planområdet får användningen Kontor (K) med en maximal byggrätt på cirka 3 200 kvadratmeter för att möta framtida efterfrågan.

Byggnadernas högsta tillåtna höjd fastslås till två våningar och de ska uppföras med träfasad och sadeltak, likt resecentrumbyggnaden.

Älvsbyns nya resecentrum. Godshanteringen är markerad med blått, korttidsparkeringen med lila, parkering för rörelsehindrade med rött, personal- och långtidsparkering med orange och långtidsparkering med utrymme för taxiverksamhet med gult. PLANILLUSTRATION: MAF Arkitektkontor

Älvsbyns nya resecentrum. Godshanteringen är markerad med blått, korttidsparkeringen
med lila, parkering för rörelsehindrade med rött, personal- och långtidsparkering med orange och långtidsparkering
med utrymme för taxiverksamhet med gult. PLANILLUSTRATION: MAF Arkitektkontor

Gång- och cykeltrafik

I detaljplanen sägs också att befintliga gång- och cykelförbindelser mellan centrum och järnvägsstationen samt till och från omgivande bostadsområden behöver ses över.

”Det är viktigt med ett sammanhängande gång- och cykelstråk för att underlätta för gång- och cykeltrafikanter. Det ska vara lätt för alla att ta sig till och från resecentrum och kopplingen mellan centrum och Resecentrum behöver göras tydlig och attraktiv. För att ytterligare främja cykling anordnas i planförslaget en cykelparkering med plats för ca 20 cyklar under tak.”

Länk mellan Centraleuropa och Nordkalotten

Enligt Miljöbalkens 3 kapitel och paragraf 8 är stambanan genom övre Norrland av riksintresse för kommunikationer. Banan ingår i det utpekade TEN-T nätet och är därför även av internationell betydelse.

Trafikverket skriver:

”Banan är av mycket stor betydelse främst för godstrafiken men även för persontrafiken. Banan är länken mellan södra Sverige och Mellaneuropa med Malmbanan och Nordkalottområdet med anslutning till Nordnorge, Finland och Ryssland.”

Historia

Detaljplanen ger även en historisk tillbakablick:

”Stambanan genom övre Norrland byggdes under perioden 1883-1894. Sträckan genom Älvsbyn invigdes i augusti 1894. Stationshuset uppfördes på 1890-talet inför stambanans öppnande.

Byggnadens exteriör ändrades i början av 1900-talet då den byggdes ut på den sydvästra gaveln. 
Från det att järnvägen byggdes och lång tid framöver var Älvsbyn fortfarande en liten jordbruksby och järnvägen förlades i byns utkant. Så var förhållandet fram till mitten av 1900-talet då olika industrier med Älvsbyhus i täten etablerade sig på järnvägens nordvästra sida.

Älvsbyns centrum ligger idag längs det stråk som går mellan kyrkan och järnvägsstationen. Tätorten har vuxit och villaområden har fyllt upp jordbruksmark söder och väster om kyrkan fram till stambanan och även på järnvägens nordvästra sida intill älven.”

Kulturmiljö

Älvsbyns tätort inklusive Storgatan och järnvägsstationen ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020.

”Den gamla landsvägen Gammelvägen-Storgatan utgör dagens huvudgata. Efter järnvägens tillkomst 1894 blev landsvägsstråket från kyrkan mot järnvägsstationen, nuvarande Storgatan, handelscentrum.”

Stationsbyggnaden är i dag målad i en varmgul/ockragul kulör med röda detaljer som fönsterfoder och knutar. Dörrarna är gröna. Fasaden kommer att förändras något vid ombyggnaden men enligt detaljplanen ska de ursprungliga karaktärsdragen bevaras i största möjliga mån. Byggnaden får inte rivas.

Vattentornet, som förr användes som vattenreservoar för ångloken,  i närheten av stationsbyggnaden får inte förvanskas eller rivas. Tornet skyddas av kulturminnesbeteckningen q2.

Vill du läsa hela granskningshandlingen, klicka här…

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.