Centern vill ha en utökning av särskilda boendeplatser

06 MAJ 2013
Skrivet av :

Nedanstående motion inlämnades i dag till Kommunfullmäktige från Centerpartiet

centern

Utökning av särskilda boendeplatser inom Äldreboendet

Älvsbyns Kommun ska besluta om utbyggnad av fler särskilda boendeplatser.
Med utgångspunkt från Centerpartiets önskan om en bra äldreomsorg inom Älvsbyn Kommun och våra tillägg-reservationer till den tidigare ”Äldreberedningen”, föreslår vi nedanstående förändringar i Äldreomsorgen inom Älvsbyns Kommun.

Vi vill bygga ett Demenscentra på helt ny plats.
Vi tycker inte att en ombyggnad av Nyberga är lämplig.
Under längre tid har argumenten kring Nyberga varit att flera olika plan och olika flyglar försvårar ett effektivt arbete, gör det svårarbetat och orationellt, därför är vårt förslag att för de mest vårdkrävande (uppegående dementa) bygga ett helt nytt särskilt boende.
Vi vill bygga ett Demenscentra på helt ny plats, gärna naturskönt, där hänsyn kan tas till alla de i dag kända rönen för bra och effektiv vård för dementa, där vi med utemiljö, arkitektur och hög kompetens på personal kan ge demensvård av mycket hög kvalitet. Vår vision är att alla lägenheter finns i markplanet. Förebild kan vara Emmagården i Mora som beredningen besökte, Zakrisdal i Karlstad eller Hattstugan på Gotland. Demenscentrat bör innehålla avdelningar för uppegående dementa, dagverksamhet inklusive matlagning för dementa hemmaboende, ”Sinnenas trädgård”, gemensamt fikarum samt gärna samlingsplats för de i hemtjänsten som arbetar mest med dementa. Allt för att samla och underlätta spridningen av allt det senaste inom kompetensen för dementa. Avdelningarna, vardera med åtta boende, bör byggas på sådant sätt att fler kan byggas till om behov senare uppstår. Det kan påpekas att enligt vissa forskarrapporter kommer andelen dementa av de äldre att öka kraftigt i framtiden.

Källbacken och Solbacken måste nyttjas för sitt ursprungliga syfte.
Rehabilitering av hemmaboende med hemtjänst så väl som omsorg och avlastning för våra anhörigvårdare är väldigt viktigt för en god långsiktig ekonomi och ökat människovärde för berörda. För att säkerställa att rehabilitering av hemmaboende sker på Källbacken och den viktiga avlastningen för anhörigvårdare sker på Solbacken föreslår vi att det nya Demenscentrat byggs för 3 avdelningar idag. Då ska Källbacken och Solbacken enbart kunna användas för sitt ursprungssyfte och inte som idag som väntplats för särskilt boendeplatser.

Inte inskränka på Lomtjärnsparken med tillhörande grönområden.
Vi vill också säkerställa att ingen ytterligare utbyggnad sker vid Nyberga som kan inkräkta på den fina Lomtjärnsparken med tillhörande skog- och grönområden.

Nytt Trygghetsboende i Nyberga.
Om behov finns (kö till Fluxen?) kan i samband med installationen av det nya Demenscentrat del av Nyberga byggas om till Trygghetsboende.
Med stöd av ovanstående yrkar Centerpartiet:

att beslut tas för att bygga ett helt nytt Demenscentra, typ Emmagården i Mora.
att Demenscentrat inrymmer avdelningar, dagverksamhet och Sinnenas trädgård.
att de inom hemtjänst kan få kompetensöverföring från Centrat.
att säkerställa Källbackens och Solbackens ursprungliga uppdrag.
att inte ytterligare inkräkta på skog- och grönområden för Lomtjärnsparken.
att vid behov bygga om del av Nyberga till Trygghetsboende.
att byggprojekten statar tidigare än 31 dec 2014 för att få del av det statliga investeringsstödet (2 600 kr x (35+15 kvm) per person).
För Kommunfullmäktigegruppen för Centerpartiet i Älvsbyn.

Agneta Nilsson     Göran Lundström

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.