Räddningstjänsten informerar om

22 APR 2013
Skrivet av :

Eldning utomhus
Om du ska elda utomhus behöver du inte anmäla det till Räddningstjänsten. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser.
I normalfallet är eldning tillåten under förutsättning att omkringboende inte störs. Härvid kan kommunens Miljö- och byggkontor också rådfrågas.
Information om eldning utomhus kan fås på tel. 0920-22 17 10 (telefonsvarare) eller hos Räddningstjänsten på telefon 0929-171 33.
Vid eldning bör släckredskap finnas till hands.
Elden får inte lämnas förrän den är släckt. Man bör kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning.

20130418_eldning_puff

Majbrasor
När Valborgsmässofirande stundar så samlas vi gärna kring värmande eldar. Den traditionen tycker också vi på Räddningstjänsten är trevlig, men vi vill ändå påminna om följande regler kring eldarna.

En ansvarig person ska utses för varje brasa. Denne ansvarar för att majbrasor och grilleldar inte orsakar annan brand än vad de är avsedda för, samt att dessa inte orsakar annan brand efter att firandet avslutats.

Majbrasor ska placeras på för ändamålet lämplig plats så att elden inte kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. Avståndet till byggnader bör vara minst 25 – 50 meter beroende på brasans storlek. Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar att röken orsakar olägenheter. Majbrasor får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar. Markägarens tillstånd ska alltid inhämtas.

Majbrasan ska innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck och dylikt.

Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.

Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, t ex vattenslang, strilkannor eller hinkar med vatten och krattor.
Eldningsförbud
Lokaltidningarna meddelar när eldningsförbud råder.
Det går också att ringa kommunens Räddningstjänst för att få reda på om eldningsförbud råder.
Brandriskprognos för ett specifikt område kan du få från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (Extern sida).
För mer upplysningar om eldning utomhus, kontakta kommunens Räddningstjänst

Eldningsförbud innebär att….
Eldningsförbud innebär att eldning utomhus är förbjuden och att grillning fritt i naturen inte är tillåten.
Öppen eld får endast föras på egen tomt eller på iordningställda grillplatser där risken för brandspridning är liten och möjlighet till brandsläckningsutrustning kan finnas.

Det är tillåtet att:
Grilla med grillkol och briketter på egen tomt eller särskilda grillplatser under förutsättning att
försiktighet iakttas.
Använda engångsgrill eller friluftskök men aldrig direkt på brännbart underlag, t.ex. mossa eller torrt gräs.
Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Det är inte tillåtet att:
Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
Kasta cigarettfimpar utomhus där det finns risk för att brand kan uppstå.
Genomföra hygges- och naturvårdsbränning om inte dispens har utfärdats.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.