Klartecken för omdiskuterat skjutfält

18 APR 2013
Skrivet av :

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län ger tillstånd för två övningsfält i Bodens kommun. Betydande hänsyn har tagits till buller och störningar för närboende vilket medfört stora begränsningar i Försvarsmaktens krav. Ändå är många privatpersoner i de berörda områdena kritiska till beslutet. Det gäller bland annat boende i Pålsträsk med omnejd.

Bodens södra skjutfält gränsar mot byar i Älvsbyns kommun.

Bodens södra skjutfält gränsar mot byar i Älvsbyns kommun.

Militär övningsverksamhet är till sin natur bullrande och störande för närboende samtidigt som Försvarsmaktens verksamhet och dess förutsättningar att öva soldater är samhällsviktig.
– Vi har gjort en avvägning mellan närboendes krav på en rimligt ostörd boendemiljö och Försvarsmaktens övningsbehov, säger Anna Carin Ohlsson, handläggare.
Besluten avser Bodens Södra och Kusträsk skjutfält. Verksamheterna regleras genom skilda tillståndsbeslut men i prövningen har delegationen sett på den militära verksamheten som en helhet. Viss verksamhet som av bullerskäl ansetts olämplig på det ena fältet har därför tillåtits på det andra skjutfältet.
Begränsningar i antalet skjutdagar
Det mest effektiva sättet att begränsa bullerstörningarna är att begränsa antalet skjutdagar. I tillståndsbesluten har Försvarsmaktens yrkande delvis bifallits.
På Bodens Södra skjutfält tillåts Försvarsmakten bedriva verksamhet med maximalt 225 dagar per år, dock högst 155 skjutdagar per år i genomsnitt under en femårsperiod.
För Kusträsks skjutfält är övningsverksamheten begränsad till 125 skjutdagar per år i genomsnitt under en femårsperiod. Maximalt kan Försvarsmakten under ett enskilt år bedriva verksamhet vid Kusträsks skjutfält under 245 skjutdagar.
– Vi anser att vi hittat en kompromiss mellan Försvarsmaktens övningsbehov och närboendes intressen. Med ett genomsnittligt antal skjutdagar över en femårsperiod och möjlighet att övningsskjuta mer under ett enskilt år, tillförsäkras Försvarsmakten den flexibilitet som behövs i verksamheten, berättar Anna-Carin.

Bild från Kusträsk. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Bild från Kusträsk. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Övriga begränsningar
Tillståndsbesluten innehåller även restriktioner vad gäller övningsverksamhet under kvällar och helger. Dessutom finns begränsningar gällande antal tillåtna skott på mer störningskänsliga platser inom skjutfältsområdena. Till exempel har flygverksamheten vid Bodens Södra skjutfält begränsats och förbjudits över Kusträsks skjutfält. Dessutom har det beslutats om var och när artilleriskjutning får förekomma. Verksamheten i den norra delen av Bodens Södra skjutfält har också begränsats vad gäller mängden och typen av ammunition och vid vilka tider den får bedrivas. Begränsningar har även beslutats om mängden sprängningar från sprängplatsen Kusträsk Östra och tillåten mängd skott vid Rödbergets skjutbana.
Miljöprövningsdelegationen
Företag och organisationer som bedriver miljöfarlig verksamhet måste ha tillstånd enligt lagstiftningen i miljöbalken. Det kan man ansöka om hos miljöprövningsdelegationen som är en självständig del av Länsstyrelsen i Norrbotten.
– Ärendena har engagerat många personer, normalt får vi in ett fåtal yttranden men den här gången är det drygt 90 stycken, avslutar Anna-Carin.
Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
Överklaganden gällande besluten för Kusträsk och Bodens Södra skjutfält, ska ha inkommit senast den 16 maj 2013.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.