Vapenamnesti under mars-maj 2013

02 FEB 2013
Skrivet av :

Under mars-maj 2013 får den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha laglig rätt till det, lämna in egendomen till polisen utan att riskera åtal eller straff för det olagliga innehavet.

Nu går regeringskansliet ut med information, om att en ny tidsbegränsad så kallad vapenamnesti kommer att gälla under perioden 1 mars – 31 maj i Sverige. Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon lämnar in egendomen till en polismyndighet under den period som amnestin gäller.
En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt.
Den som lämnar in egendomen får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet.

20130201-170546.jpg

Öppettider Älvsby Polisstation

De vapen och ammunition som lämnas in tillfaller som huvudregel staten och ska förstöras. Om egendomen lämnas in utan ägarens samtycke får dock ägaren göra anspråk på egendomen. Ett sådant anspråk ska göras inom en månad från det att ägaren får del av en underrättelse från polismyndigheten om att egendomen lämnats in. Om ägaren är okänd och någon underrättelse därför inte har kunnat skickas ska anspråket göras inom tre månader från det att egendomen lämnades in. Anspråk ska göras skriftligen hos polismyndigheten.

20130202-102222.jpg

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) ska ha hand om de skjutvapen och polismyndigheten den ammunition som har tillfallit staten. SKL får behålla sådan egendom som behövs för myndighetens verksamhet. Egendom som behövs för ett musealt eller militärt ändamål ska överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen. Övrig egendom ska förstöras.

Minska antalet illegala vapen

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet vapen som innehas utan tillstånd. Innehavarnas lämplighet att inneha vapen har i dessa fall inte kontrollerats. Därmed ökar risken för att vapnen kommer till brottslig användning liksom för att allvarliga olyckor inträffar på grund av felaktig hantering. Även i de fall då sådana vapen innehas av en i övrigt laglydig person förvaras ofta vapnen på ett otillfredsställande sätt vilket medför att risken för stöld eller allvarliga olyckor ökar.
– Det övergripande syftet med amnestin är naturligtvis att minska antalet brott där skjutvapen används, säger Robert Holtmo, Älvsbypolisen.

20130201-170402.jpg

Tredje vapenamnestin i Sverige

Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes under perioden juli–september 1993 och den andra under mars–maj 2007, båda med gott resultat. Under 1993 års amnesti lämnades cirka 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition in och under 2007 års amnesti ca 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition. Den nu aktuella lagen, lagen om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, liknar de lagar som gällde under 1993 och under 2007.

 

Källa: Regeringskansliet

regeringskansliet-acta

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.