Rikard vill starta skördefestival

22 MAJ 2012
Skrivet av :

Rikard Granström, fp, föreslår i en motion till fullmäktige att en skördefestival arrangeras i Älvsbyn varje år. Detta för att ge lokala producenter av livsmedel möjlighet att visa upp sina varor och öka sin försäljning.

Läs motionen i sin helhet nedan:

Den globaliseringstrend som vi för närvarande lever under är starkt beroende av att vi har stora tillgångar till billig energi. Oljan är och har under lång tid varit en av de viktigaste energiresurserna för byggandet av vår välfärd. Den gör att vi kan producera och konsumera i helt skilda delar av världen.
I takt med att oljetillgångarna i världen inte räcker till för att tillgodose världens energibehov kommer priserna på Olja att stiga. En effekt av detta kommer vara att priserna på fjärrproducerade livsmedel kommer att öka. För att inleda arbetet med att minska Älvsbyns sårbarhet för förändringar i omvärlden vill undertecknad att vi arrangerar en skördefestival.

Skördefesten syftar till:
* Att skapa ett naturligt möte mellan producenter och konsumenter av lokalproducerade livsmedel. I detta möte kan vi också identifiera vilka livsmedel som vi ytterligare kan producera och konsumera i Älvsbyn.
* I och med att vi samlar kommunens producenter kan kommunförvaltningen få en bättre inblick i vilka förutsättningar vi har att i vår kommunala verksamhet börja upphandla lokalproducerade livsmedel.
* Att livsmedelshandlare i Älvsbyn får en bättre inblick i vad våra lokala producenter kan erbjuda.
* Att i förlängningen skapa en året-runt-marknad för lokalproducerade livsmedel.
* Medvetandegöra medborgarna om de globala förändringar vi står inför.
* Uppmuntra medborgare att förändra sina konsumtionsvanor för att vi ska stå bättre rustande inför förändringar i omvärlden.


Med en större lokal livsmedelsmarknad kan Älvsbyn börja göra anspråk på att vara en hållbar kommun. Ekologiskt hållbar med tanke på att vi skapar korta kretslopp genom att konsumera och producerar på samma ställe. Socialt hållbar i och med att de arbeten som vi skapar runt vår livsmedelskonsumtion inte riskerar att försvinna om andra länder går i konkurs eller om jordbrukssubventioner förändras. Ekonomiskt hållbar med tanke på att ju fler som skapar reella värden i Älvsbyn ju bättre kommer vi att stå rustade för framtiden.
Älvsbyns kommunförvaltnings roll i skördefesten blir att stå som sammanhållande organ för arrangemanget.

Detta kan innebära:
* Förannonsering (informera medborgarna om skördefesten), uppmuntra medborgarna att producera livsmedel för ändamålet.
* Finna en lämplig tidpunkt för när skördefesten skall hållas.
* Sammankalla och ta upp intresseanmälningar från producenter som vill sälja livsmedel eller andra produkter som tillverkas i Älvsbyn. Ta upp intresseanmälningar från folk som vill arrangera övriga aktiviteter som kan tänkas passa i samband med en skördefest.
* Tillsammans med producenter och övriga arrangörer schemalägga och koordinera skördefesten.
* Söka samarbete med e.g. studieförbund som vi kan hänvisa till beträffande frågor om hur man odlar och tar hand om livsmedel.
* Marknadsföra samt bekosta marknadsföringen av skördefesten som ett paket ”skördefest”.
* Upplåta mark och/eller lokaler för ändamålet


Motionen kopplar mot kommunens mål för tillväxt och samhällsutveckling och där särskilt målsättningarna om bra livsmiljö och ekologisk hållbarhet. Motionen kopplar mot kommunens målsättning att höja konsumtionen av lokalproducerade livsmedel inom vår kostverksamhet, samt målet att maten skall gå att spåra hela vägen tillbaka till dess ursprung. Den kopplar även mot kommunens långsiktiga målsättning att höja livskvalitén och samhällsengagemanget hos kommuninnevånarna. Motionen har även bäring på varumärkesgruppens arbete med att utveckla tillsammanssamordning, kommunicera det vi har och hur vi lever samt att i första hand fokusera på medborgarna i Älvsbyns kommun.

Med detta hoppas jag att politikerna i Älvsbyns kommun ställer sig bakom förslaget att stå som sammanhållande organ bakom skördefesten.

/Rikard Granström
Folkpartiet Älvsbyliberalerna

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.