Rasrisk för flera vägar runt Älvsbyn

04 MAJ 2012
Skrivet av :

Trafikverket har gjort en kartläggning över var rasrisken på länets vägnät är som störst.
Flera platser i närhet av Älvsbyn pekas ut.
Det gäller väg 374 i höjd med Sikfors, väg 953 i Sörstrand utanför Vidsel och väg 664 i Nystrand.

Trafikverket har gjort förstudier och kommer att kalla alla berörda till samråd om föreslagna åtgärder. Samrådshandlingar är redan påbörjade vad beträffar Sikfors och Nystrand. Vi har länkat till dem så att du själv kan läsa vilka risker som föreligger, föreslagna åtgärder samt se på fotografier och kartbilder.

När det gäller väg 953 i Sörstrand så ska aktuell vägsträcka utredas inom en snar framtid.

Nedan publicerar vi Trafikverkets sammanfattningar för Sikfors och Nystrand med länkhänvisningar till hela dokument:

SIKFORS (Läs hela samrådshandlingen genom att klicka här…)
Förstudien berör väg 374, i Sikfors, med start söder om gården Mossaryd och slut ca 1 km norrut.
Aktuell sträcka av väg 374 är ca 1 km lång och har bärighetsklass BK 1.
Vägen riskerar att drabbas av skred och behöver därför flyttas längre från Piteälven för att bibehålla trafiksäkerheten på vägen.
Åtgärderna innebär att aktuell vägsträcka flyttas österut till mindre skredbenägen mark. Befintlig väg rivs och återgår till skogsmark. Anslutningar till den nya vägen skapas för berörda fastigheter.
Vägens krönbredd på vägen föreslås bli 7,5 m (7 m belagd bredd). Vägens typ av slitlager bibehålls. Ny väg kommer ha samma släntlutning som befintlig väg. Åtgärderna innebär ett vägområde på ca 26 – 30 m.
Den nya väglinjen anpassas så att påverkan i anslutning till bebyggelse minimeras. Konsekvenserna bedöms bli positiva för trafiksäkerhet och innebär att negativa konsekvenser för tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling undviks. Jämställdhet bedöms inte påverkas av tänkbara åtgärder.
Åtgärderna innebär negativ påverkan på landskapsbilden. Påverkan på naturmiljö blir negativ några år efter den gamla vägen återställts till naturmark. Påverkan på åkermark bedöms bli liten.

NYSTRAND (Klicka här och läs hela samrådshandlingen…)

Förstudien berör väg 664, vid Nystrand, med start norr om Hällan och slut strax före Nystrand. Aktuell sträcka av väg 664 är ca 1 km lång och har bärighetsklass BK 1.
Vägen riskerar att drabbas av skred och behöver därför flyttas längre från Piteälven för att bibehålla trafiksäkerheten på vägen. Åtgärderna innebär att aktuell vägsträcka flyttas västerut till mindre
skredbenägen mark.
Befintlig väg rivs och återgår till skogsmark. Anslutningar till den nya vägen skapas för berörda fastigheter. För detta ändamål kan vissa delar av vägen sparas.
Vägens krönbredd på vägen föreslås bli 7 m (6,5 m belagd bredd). Vägens typ av slitlager bibehålls.
Dikesbotten för den nya vägen flyttas ut genom att en flackare släntlutning i 1:3 anläggs. Åtgärderna innebär ett vägområde på ca 25 m. Vid passage av en djup ravin blir vägområdet bredare, ca 45 m.
Den nya väglinjen anpassas så att påverkan i anslutning till bebyggelse minimeras. Biflöden till Natura 2000-området Piteälven flödesberäknas och passager utformas för att minimera påverkan.
Konsekvenserna bedöms bli positiva för trafiksäkerhet och innebär att negativa konsekvenser för tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling undviks. Jämställdhet bedöms inte påverkas av tänkbara åtgärder. Åtgärderna innebär negativ påverkan på landskapsbilden. Påverkan på naturmiljö blir negativ några år efter den gamla vägen återställts till naturmark. Påverkan på åkermark bedöms bli liten.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.