Brandvarnare i alla Bostäder

22 JUN 2011
Skrivet av :
Förslag för stärkt trygghet och säkerhet i samhället

MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap Fd: Räddningsverket) har på regeringens uppdrag tagit flera samlande grepp för att stärka tryggheten och säkerheten såväl för den enskilde individen som för samhället i stort.
I slutet av maj redovisar MSB resultaten av dessa utredningsuppdrag till regeringen på temat stärkt trygghet och säkerhet genom ökad samverkan.

Krav på brandvarnare i alla bostäder
Bland annat lämnar MSB ett antal förslag för att öka brandskyddet i våra vanligaste boendemiljöer såsom flerfamiljshus och småhus samt inom vård- och omsorgsboenden för äldre.
– Till exempel föreslår vi att regeringen ger MSB möjligheten att via föreskrifter ställa krav på att det ska finnas brandvarnare i alla bostäder i Sverige,
säger Björn Johansson, brandingenjör på MSB.

MSB lämnar även ett antal förslag för att öka brandsäkerheten på vård- och omsorgsboenden för äldre.  Till exempel vill MSB få möjlighet att meddela föreskrifter
om hur brandskyddet ska se ut på dessa institutioner.  Föreskrifter av sådant slag innebär bland annat krav på brandlarm och att någon form av livräddande insats
kan påbörjas inom en viss tid, antingen via personalen eller med hjälp av ett automatiskt släcksystem.

Handlingsplan för färre bränder i skolmiljö
Bland de uppdrag som redovisas till regeringen finns även ett förslag till en nationell handlingsplan mot bränder i skolmiljö.
 – I handlingsplanen, som vi har tagit fram i samarbete med Skolverket och Rikspolisstyrelsen, konstaterar vi att kunskap om varför det brinner i skolorna och metoder för att förebygga problemet till stora delar redan finns tillgänglig, men att kommunerna måste arbeta aktivt med problemet. Inte bara som ett brandproblem utan också som en del i skolornas ordinarie trygg- och säkerhetsarbete, säger Anders Lundberg från MSB.

Samutnyttja samhällets beredskapsfunktioner
Ett annat arbetsområde handlar om bättre tillgänglighet till hjälp vid nödlägen. MSB föreslår en försöksverksamhet där så kallade blåljusmyndigheter och andra offentliga beredskapsfunktioner samarbetar för ökad trygghet och säkerhet, framförallt i glesbygd.
 – Vi har bland annat studerat motsvarande modeller som används redan i dag i USA. Det handlar om att samutnyttja resurser från polis, ambulans och räddningstjänst.
Vi föreslår även att man ser över hur de olika beredskapsfunktioner som finns inom kommunerna kan utnyttjas mer effektivt för att öka tillgängligheten till hjälp vid nödlägen, säger Anders Axelsson, brandingenjör och en av de verksamhetsansvariga på MSB.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.