Tre nya reservat i Älvsbyn

16 JUL 2010
Skrivet av :

Älvsbyn har fått tre nya naturreservat: Enstakaberget, Gårdliden och Visttjärnliden. Alla på Sveaskogs mark.
Läs mer om vart och ett av dem.

ENSTAKABERGET:

Tätstammig tallskog på Enstakabergets sluttning. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen i Norrbotten

Naturreservatet Enstakaberget ligger cirka 2,5 kilometer söder om det välbesökta naturreservatet Storforsen i Piteälven. Området utgörs av Enstakabergets branta nordvästsluttning som sträcker sig ned från sjön Västertjärnen mellan de två mindre höjderna Västra- och Östra Tallberget.
Skogen i naturreservatet är en sammansättning av olika skogstyper. Här växer både lövrik blandskog med mycket asp och sälg, mer grandominerade delar med mycket död ved samt ren tallskog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. Flera skogsbränder har satt sin prägel i området under tidens lopp, vilket bland annat avslöjas i brandskador, så kallade brandljud, på gamla tallar. I en flera hundra år gammal tall finns till exempel hela fyra brandljud.

De olika orörda skogstyperna inom reservatet utgör livsmiljöer för flera anmärkningsvärda arter som är knutna till naturskogar. Bland annat växer den vackra och grönskimrande lunglaven på gamla sälgar, den rosaaktiga rosentickan på rötade döda träd och om man tittar närmare på gamla granar kan man hitta de små fruktkropparna av gammelgransskål.

Hitta hit

Längs väg 374, i Vidsel, sväng av söderut mot Manjärv. Sväng sedan av västerut mot Åkerdal och Sörstrand, följ vägen cirka 8,5 kilometer och sväng sedan söderut. Följ den mindre vägen 1,5 kilometer och ta sedan av österut. Efter cirka 150 meter ligger naturreservatet angränsande till vägen.
Från söder, längs riksväg 94, 10 kilometer väster om Vistheden sväng norrut. Efter 8 kilometer ta av österut och följ skogsvägen ytterligare cirka 4,5 kilometer. Mellan Långträsket och Abborrtjärnen sväng österut, kör 2 kilometer och sväng sedan österut igen. Efter cirka 5,5 kilometer ligger naturreservatet angränsande till vägen.

Föreskrifter

Tänk på att det inte är tillåtet att skada växt- och djurliv. Det är tillåtet att tälta, göra upp eld, plocka bär och matsvamp, köra skoter, fiska och jaga i enlighet med gällande lagar. Kom ihåg att ta med egen ved om du vill elda.

GÅRDLIDEN:
Gårdliden är en mosaik av skogsbiotoper med tallskog, granskog, sjöar, lövrika partier och myrmarker. I skogen kan man träffa på skogsfågel som tjäder och järpe och flera ovanliga lavar och svampar.

Gårdliden i höstskrud. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen i Norrbotten

I Gårdliden är tall är det vanligaste trädslaget. Det finns spår efter minst tre olika skogsbränder i området.Den södra delen av reservatet är bördig och har gott om lövträd som kommit upp efter att det brunnit. Här finns också ett område med väldigt tät tallskog med träd i olika åldrar. De äldsta är runt 300 år gamla. De yngre har vuxit upp efter den senaste branden och står väldigt tätt ihop.

Omkring Racketjärnarna övergår skogen i en myrmosaik. På vissa ställen är marken helt täckt av stora stenblock. Från Racketjärnarna går en stig till Lidtjärnen i väst, som är ett fint fiskevatten. Från tjärnen rinner en liten bäck österut som är kantad med en frodig granskog. Marken är täckt av olika örter och här ligger rikligt med grov granved. I skogen står också flera grova aspar. Lövinslaget bidrar till att den sällsynta tretåiga hackspetten häckar här.

Gårdliden har en hög artrikedom. Här finns ovanliga svampar och lavar, som till exempel dofttickan med sin angenäma parfym och den stora, vackra lunglaven. Den lilla hönsfågeln järpe häckar också i området.

Hitta hit

Gårdliden ligger norr om Storsund och sjön Gammelträsket, cirka 14 kilometer sydväst om Älvsbyn i Älvsbyns kommun. Reservatet går att nå från flera håll. Längs väg 94 väster om Älvsbyn ligger Vistheden. Från Vistheden går en väg söderut. Håll mot söder i första stora korsningen och passera Storbacka. Tredje avtagsvägen åt väster når reservatet.

Föreskrifter

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att tälta, göra upp eld, plocka bär och matsvamp, köra skoter, fiska och jaga i enlighet med gällande lagar. Tänk på att det inte är tillåtet att skada växt- och djurliv.

VISTTJÄRNLIDEN:

Lunglav med sin speciella gröna färg. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Naturreservatet Visttjärnliden är ett relativt litet område som ligger cirka 15 kilometer sydväst om Vistheden och en kilometer norr om kommungränsen till Piteå. Naturreservatet utgörs av urskogsartade barrblandskog och grandominerad sumpskog. Genomgående för hela området är en riklig förekomst av lövträd. Den stora andelen lövträd utgörs av asp, björk och sälg.

Skogen är naturligt föryngrad och har vuxit upp efter en skogsbrand som löpte igenom området för cirka 170 år sedan. Spår efter skogsbranden finns i form av kolad ved på döda liggande träd och högstubbar. Brandspår finns även som stamskador, så kallade brandljud, i gamla träd som överlevt branden. Dessa överståndare utgörs av både tall, gran och björk och präglar området med sina ansenliga mängder.

Visttjärnliden utgör också levnadsmiljöer för många hotade arter. Bland annat växer på gamla sälgar den säreget anisdoftande dofttickan och rikligt med den grönskimrande lunglaven. Här finns också fåglar knutna till naturskogsmiljöer, till exempel den oblyga lavskrikan och tretåig hackspett.

Hitta hit

Längs riksväg 94, just väster om naturreservatet Rävabacken och 20 kilometer väster om Vistheden, sväng av söderut. Efter knappt 800 meter sväng söderut igen och följ vägen cirka 11 kilometer mot Södra Brännträsk. Ta sedan av norrut på skogsbilväg som efter 1,5 kilometer leder fram till reservatet.

Föreskrifter

Tänk på att det inte är tillåtet att skada växt- och djurliv. Det är tillåtet att tälta, göra upp eld, plocka bär och matsvamp, köra skoter, fiska och jaga i enlighet med gällande lagar. Kom ihåg att ta med egen ved om du vill elda.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.